หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา
หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา ม.ปลาย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.96 MB
หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยาม.ต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB
หลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 591.5 KB
หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.57 KB
หลักสูตรกลุ่มสาระศิลปะ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.1 KB
หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.18 MB
หลักสูตรกลุ่มสาระพละศึกษา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 404.82 KB
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.91 MB
หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.18 KB
หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.18 KB
แนะแนว
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.05 MB
IS
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.65 KB
หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.31 KB
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.62 MB
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 605.06 KB
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.15 MB
ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรโรงเรียนป่าเด็งวิทยา
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 767.86 KB
แผนการสอนIS
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 767.86 KB