กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจุฑามาศ แสวงหอม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปราณี หอมจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวจิตติมา เสริมศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวไพลิน ชูศรี
ครูอัตราจ้าง