กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจุฑามาศ แสวงหอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปราณี หอมจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวจิตติมา เสริมศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายณัฐวัฒน์ เกลี้ยงบุตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวไพลิน ชูศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

พรรณทิพา อรุณรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1