กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจุฑามาศ แสวงหอม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปราณี หอมจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวจิตติมา เสริมศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยธิดา สว่างแสง
ครู คศ.1

นางสาวไพลิน ชูศรี
ครูอัตราจ้าง