กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชมณศ์กาญจน์ เนตรวิจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวขวัญกมล ขวัญเมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายสุเทพ ทองสีไพล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอรอุมา ทรงกลด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายพัชรินทร์ พิลึก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3