กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรอุมา ทรงกลด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวขวัญกมล ขวัญเมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายสุเทพ ทองสีไพล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายพัชรินทร์ พิลึก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3