กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรอุมา ทรงกลด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวขวัญกมล ขวัญเมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวชญานิศ วงศ์แก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายพัชรินทร์ พิลึก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3