กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวขวัญกมล ขวัญเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุเทพ ทองสีไพล
ครู คศ.1

นางสาวชมณศ์กาญจน์ เนตรวิจิตร
ครู คศ.1

นางสาวอรอุมา ทรงกลด
ครูผู้ช่วย