ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายฬุฐ สำเภาทอง
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร อาษา
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐภาคย์ พัฒนวิเชียร
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ชื่อ-นามสกุล : นายอนิรุทธ์ บัวทอง
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิต อ่วมจันทร์
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ชื่อ-นามสกุล : นายสาโรช ระหว่างบ้าน
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ – 7 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายอาวุธ ทัศนา
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2559 - 28 ตุลาคม 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางกชพร มั่งประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ตุลาคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริญา เดชะคำภู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2565 -ปัจจุบัน