ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา     เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ระยะแรกได้
อาศัยสถานที่ของโรงเรียนบ้านป่าเด็ง
  ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา   เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว   เปิดทำการสอนเมื่อวันที่   16  พฤษภาคม  2532  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีนักเรียน  20 คน
โดยใช้บุคลากรของโรงเรียนบ้านป่าเด็ง
  เป็นครูผู้สอน

                วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2533 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ได้บรรจุ
นายบุญเลิศ
  นิยมรัตน์   เป็นครูผู้สอนคนแรก   และในวันที่  1  เมษายน  2534  สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  ได้มีคำสั่งให้นายฬุฐ สำเภาทอง ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียน
หนองหญ้าปล้องวิทยา   จังหวัดเพชรบุรี   มาเป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียนสาขากับโรงเรียน
แก่งกระจานวิทยา
  โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชนในขณะนั้นคือ  นายสำราญ  
ผาดศรี
   ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านเสาร์ห้า  หมู่ที่ 4  ตำบลป่าเด็ง  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมอบพื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน   เพื่อใช้เป็นที่ตั้งและก่อสร้างโรงเรียนตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนรัฐบาล ลงวันที่ 26  กุมภาพันธ์
  2535 โดยมี  ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  คือนายก่อ  สวัสดิ์พาณิช์   เป็นผู้ลงนามในประกาศ ให้โรงเรียนสาขาเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้ชื่อว่า  โรงเรียนป่าเด็งวิทยา”  โดยจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา