งานนโยบายและแผน
รวมโครงการปีงบประมาณ 61
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.25 MB
โครงการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
โครงการกลุ่มงบประมาณและแผน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.67 KB
โครงการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 356.89 KB
โครงการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.06 KB
โครงการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 491.18 KB
การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.83 KB
ตารางขออนุมัติกลุ่มวิชาการ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62 KB
ตารางขออนุมัติกลุ่มอำนวยการ,กิจการ,ทั่วไป,แผนและงบประมาณ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46 KB
รายละเอียดประมาณการของบโครงการ 61
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.82 KB