ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ชั้น

ข้อมูลนักเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

73

87

160

4

มัธยมศึกษาปีที่ 2

44

45

89

3

มัธยมศึกษาปีที่ 3

51

45

96

3

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

168

177

345

10

มัธยมศึกษาปีที่ 4

43

67

110

2

มัธยมศึกษาปีที่ 5

33

31

64

2

มัธยมศึกษาปีที่ 6

32

41

73

2

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

104

143

247

6

รวม

272

320

560

592