หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. หลักสูตรคู่ขนานประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
     สาขา 1. ช่างยนต์
2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ