กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสมบัติ คำหงส์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนพ วิจิตรโยธาการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางไพเราะ จันทร์ชัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเบญจมาศ สุกสี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุนิสา จันทร์ชัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอุไรวรรณ คำงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสนธยา ศรีสวัสดิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3