กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเบญจมาศ สุกสี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางไพเราะ จันทร์ชัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสมบัติ คำหงส์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุนิสา จันทร์ชัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายกีรติ จันทรสุขโข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอุไรวรรณ คำงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสนธยา ศรีสวัสดิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4