กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสมบัติ คำหงส์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนพ วิจิตรโยธาการ
ครู คศ.3

นางไพเราะ จันทร์ชัง
ครู คศ.1

นางสาวเบญจมาศ สุกสี
ครูผู้ช่วย

นายสนธยา ศรีสวัสดิ์
พนักงานราชการ

นางสาวสุนิสา จันทร์ชัง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอุไรวรรณ คำงาม
ครูอัตราจ้าง