กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเบญจมาศ สุกสี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสมบัติ คำหงส์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางไพเราะ จันทร์ชัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุนิสา จันทร์ชัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอุไรวรรณ คำงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายกีรติ จันทรสุขโข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ณัฐกฤตตา รองพล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายสนธยา ศรีสวัสดิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวจริยา จันทร์กระจ่าง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

วันวิสาข์ ศรีนันทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2