คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถพล แจ้งเรือง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสว่าง บุญกอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางอุ่นเรือน จันทร์ดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายเกื้อกูล จันทร์ประไพ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายผิว คนมี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางอรประภา กำพร
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : หลวงพ่อ อธิการอำไพ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา (พุทธ)
ชื่อ-นามสกุล : นายพิบูลย์ ชูชาติ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา (คริสต์)
ชื่อ-นามสกุล : นายชรินทร์ สมจริง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายรักชาติ ดีเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชลอ คุ้มสะอาด
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธูป จันทร์สาหร่าย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า อยู่สุข
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผอ.สังเวียน อิ่มเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผอ.อาวุธ ทัศนา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ