กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอรสา พลายแดง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุ่นเรือน จันทร์ดี
ครู คศ.3

นางสาวอาภาภรณ์ ชื่นเจริญ
ครู คศ.1

นายชวณัฐ แก้วน้ำ
ครู คศ.1

นายศุภเกียรติ จันต๊ะยอด
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตยา ม่วงงาม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิริจันทร์ พุทธพงษ์
ครูอัตราจ้าง