กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอรสา พลายแดง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุ่นเรือน จันทร์ดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอาภาภรณ์ ชื่นเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายชวณัฐ แก้วน้ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายศุภเกียรติ จันต๊ะยอด
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตยา ม่วงงาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริจันทร์ พุทธพงษ์
ครูผู้ช่วย