กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอาภาภรณ์ ชื่นเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางอุ่นเรือน จันทร์ดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายชวณัฐ แก้วน้ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายศุภเกียรติ จันต๊ะยอด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนิตยา ม่วงงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวศิริจันทร์ พุทธพงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายณรงค์ฤทธิ์ แสงสุริยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2