กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวชิดชนก แปะปลอด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายกิตติศักดิ์ รักเรืองรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวทิพสุคนธ์ เกตุแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพรวิมล ดวงทิพย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายกรกฤษรุต ทองมี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1