กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพรวิมล ดวงทิพย์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตติศักดิ์ รักเรืองรัตน์
ครูผู้ช่วย

นายกรกฤษรุต ทองมี
ครูอัตราจ้าง

นายอดิศร ประภารัตน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวญาดาพัณณ์ ชูทอง
ครูอัตราจ้าง