พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 

 

พันธกิจ 

๑.      พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

๒.      สร้างเครือข่ายการเรียนรู้

๓.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

๔.      ส่งเสริมนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๕.      ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

        ๖.  ส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

เป้าประสงค์

              ๑.  นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

              ๒.  โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา

              ๓.  โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและองค์กรต่างๆ                              

              ๔.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

              ครูและนักเรียนนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้

              ๖. ครูและนักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง