ข่าวประชาสัมพันธ์
การใช้โปรแกรมสมุดประเมินผลรายวิชา (BookMark2551) (อ่าน 7) 13 ก.ย. 62
เฉลยข้อสอบ วรรณคดีและวรรณกรรม (อ่าน 156) 09 ก.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 - 2562 (อ่าน 79) 08 ก.ย. 62
เอกสารประกอบการจัดทำโครงการ63 (อ่าน 112) 05 ก.ย. 62
แปบประเมินผลโครงการ (อ่าน 84) 05 ก.ย. 62
โครงงานนักเรียน (อ่าน 92) 15 ส.ค. 62
โครงงานครู (อ่าน 85) 15 ส.ค. 62
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2561 (อ่าน 80) 14 ส.ค. 62
โครงงานคุณธรรมประจำชั้นเรียน (อ่าน 104) 13 ส.ค. 62
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2561 (อ่าน 74) 28 ก.ค. 62
หัวข้องานวิจัยโรงเรียนป่าเด็งวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 99) 28 ก.ค. 62
ตารางสอนนักเรียนปรับปรุงใหม่ 1/2562 Update 19/07/2562 (อ่าน 138) 19 ก.ค. 62
ตารางสอนครูปรับปรุงใหม่ 1/2562 Update 19/07/2562 (อ่าน 110) 19 ก.ค. 62
เอกสารให้ความรู้เรื่องการ Coaching (อ่าน 68) 19 ก.ค. 62
ฟอร์มหัวข้อสอบปรับรายชื่อ เจ้าหน้าที่วัดผล ใหม่ (อ่าน 158) 27 มิ.ย. 62
ตารางสอบกลางภาค 1-2562 (อ่าน 149) 27 มิ.ย. 62
บันทึกการเยี่ยมบ้านไฟล์world (อ่าน 86) 27 มิ.ย. 62
บันทึกการเยี่ยมบ้าน (อ่าน 95) 27 มิ.ย. 62
รายชื่อสำหรับติดปพ.5 (อ่าน 244) 17 มิ.ย. 62
แบบนิเทศการสอน (อ่าน 138) 29 พ.ค. 62
แบบการจัดสอนแทนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อ่าน 90) 29 พ.ค. 62
แบบบันทึกเอกสารPLC โรงเรียนป่าเด็งวิทยา (อ่าน 242) 20 พ.ค. 62
แนวทางการจัดการเรียนการสอน วิชา IS1 IS2 และ IS 3 (อ่าน 130) 20 พ.ค. 62
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 271) 09 พ.ค. 62
แบบฟอร์มงานวิจัย (อ่าน 146) 26 เม.ย. 62
ฟอร์มแผนการสอน1-2562 (อ่าน 333) 08 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียน ติด ปพ.5 (อ่าน 241) 22 ก.พ. 62
หัวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 399) 10 ก.ย. 61
ลิงค์คณะกรรมการ ก.ค.ศ.กระทรงศึกษาธิการ (อ่าน 33) 05 ก.ย. 61
L Teacher (อ่าน 290) 05 ก.ย. 61
ID Plan (อ่าน 339) 05 ก.ย. 61
เครื่องมือวัดการอ่าน (PISA) ม1(กรรมการ) (อ่าน 259) 24 ส.ค. 61
เครื่องมือวัดการอ่าน (PISA) ม2(กรรมการ) (อ่าน 251) 24 ส.ค. 61
เครื่องมือวัดการอ่าน (PISA) ม3(กรรมการ) (อ่าน 268) 24 ส.ค. 61
ระเบียบการวัดผลประเมินผลการศึกษาโรงเรียนป่าเด็งวิทยา (อ่าน 309) 13 ส.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/61 (อ่าน 322) 31 ก.ค. 61
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 5-สำนักวิชาการฯ สพฐ. (อ่าน 394) 09 ก.ค. 61
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 3-สำนักวิชาการฯ สพฐ. (อ่าน 270) 09 ก.ค. 61
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 2-สำนักวิชาการฯ สพฐ. (อ่าน 1073) 09 ก.ค. 61
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 1-สำนักวิชาการฯ สพฐ. (อ่าน 237) 09 ก.ค. 61