ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบบันทึกเอกสารPLC โรงเรียนป่าเด็งวิทยา (อ่าน 17) 20 พ.ค. 62
แนวทางการจัดการเรียนการสอน วิชา IS1 IS2 และ IS 3 (อ่าน 23) 20 พ.ค. 62
ตารางสอนนักเรียนปรับปรุงใหม่ 1/2562 (อ่าน 32) 19 พ.ค. 62
ตารางสอนครูปรับปรุงใหม่ 1/2562 (อ่าน 61) 19 พ.ค. 62
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 144) 09 พ.ค. 62
แบบฟอร์มงานวิจัย (อ่าน 47) 26 เม.ย. 62
ฟอร์มแผนการสอน1-2562 (อ่าน 160) 08 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียน ติด ปพ.5 (อ่าน 140) 22 ก.พ. 62
หัวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 291) 10 ก.ย. 61
ลิงค์คณะกรรมการ ก.ค.ศ.กระทรงศึกษาธิการ (อ่าน 21) 05 ก.ย. 61
L Teacher (อ่าน 200) 05 ก.ย. 61
ID Plan (อ่าน 216) 05 ก.ย. 61
เครื่องมือวัดการอ่าน (PISA) ม1(กรรมการ) (อ่าน 173) 24 ส.ค. 61
เครื่องมือวัดการอ่าน (PISA) ม2(กรรมการ) (อ่าน 152) 24 ส.ค. 61
เครื่องมือวัดการอ่าน (PISA) ม3(กรรมการ) (อ่าน 170) 24 ส.ค. 61
ระเบียบการวัดผลประเมินผลการศึกษาโรงเรียนป่าเด็งวิทยา (อ่าน 210) 13 ส.ค. 61
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/61 (อ่าน 228) 31 ก.ค. 61
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 5-สำนักวิชาการฯ สพฐ. (อ่าน 231) 09 ก.ค. 61
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 3-สำนักวิชาการฯ สพฐ. (อ่าน 173) 09 ก.ค. 61
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 2-สำนักวิชาการฯ สพฐ. (อ่าน 422) 09 ก.ค. 61
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 1-สำนักวิชาการฯ สพฐ. (อ่าน 162) 09 ก.ค. 61
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 4-สำนักวิชาการฯ สพฐ. (อ่าน 194) 09 ก.ค. 61
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร 2551 ชั้น ม 6-สำนักวิชาการฯ สพฐ. (อ่าน 230) 09 ก.ค. 61
โครงสร้างหลักสูตรม.ปลาย (อ่าน 180) 02 ก.ค. 61
โครงสร้างหลักสูตร (อ่าน 182) 02 ก.ค. 61
ตารางสอนครู ปรับเพิ่มแยกแผนกคอมธุรกิจและช่างยนต์ (อ่าน 153) 27 มิ.ย. 61
ตารางสอนปรับเพิ่ม แยกแผนการเรียน คอมธุรกิจและช่างยนต์ (อ่าน 198) 27 มิ.ย. 61
หลักสูตรต้านทุจริต ม.6 (อ่าน 171) 18 มิ.ย. 61
หลักสูตรต้านทุจริต ม.5 (อ่าน 149) 18 มิ.ย. 61
หลักสูตรต้านทุจริต ม.4 (อ่าน 124) 18 มิ.ย. 61
หลักสูตรต้านทุจริต ม.1 (อ่าน 284) 18 มิ.ย. 61
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันทุจริต (อ่าน 101) 18 มิ.ย. 61
สื่อการป้องกันการทุจริต (อ่าน 98) 18 มิ.ย. 61
บทสรุปหลักสูตรต้านทุจริต (อ่าน 112) 18 มิ.ย. 61
หลักสูตรต้านทุจริต (อ่าน 94) 18 มิ.ย. 61
หลักสูตรโค้ชรู้คิดต้านทุจริต (อ่าน 115) 18 มิ.ย. 61
หลักสูตรต้านทุจริต ม.2 (อ่าน 135) 18 มิ.ย. 61
หลักสูตรต้านทุจริต ม.3 (อ่าน 123) 18 มิ.ย. 61
ข้อสอบ PISA ปีการศึกษา2561 (ม.3) (อ่าน 1117) 17 มิ.ย. 61
ข้อสอบ PISA ปีการศึกษา2561 (ม.2) (อ่าน 480) 17 มิ.ย. 61