คณะผู้บริหาร

นายอาวุธ ทัศนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอุ่นเรือน จันทร์ดี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นางสาวสมบัติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

นางสาวสุกัญญา สีปูน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายศุภเกียรติ จันต๊ะยอด
รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน