คณะผู้บริหาร

นางกชพร มั่งประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเรณู สีลิ้นจี่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอุ่นเรือน จันทร์ดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นางสาวสมบัติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

นางสาวสุกัญญา สีปูน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายศุภเกียรติ จันต๊ะยอด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน

นายนรินทร์ แพนุ้ย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานชุมชน