คณะผู้บริหาร

นายอาวุธ ทัศนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอุ่นเรือน จันทร์ดี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นางปราณี หอมจันทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

นายสุเทพ ทองสีไพล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกิจการนักเรียน