กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางลักษิกา โกยสุขโข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจีรภา ทองภูเบศร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจริยา จันทร์กระจ่าง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

กีรติ จันทรสุขโข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

เสาวลักษณื อุ่นอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0