กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางลักษิกา โกยสุขโข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจีรภา ทองภูเบศร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจริยา จันทร์กระจ่าง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

เสาวลักษณ์ อุ่นอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพรพรรณ อุนันทชัย
ครูอัตราจ้าง