กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นอก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายสมควร แปรพิมพา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2