กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวิตรี โกยสุขโข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูล
ครู คศ.1

นายเทียนชัย สุขดี
ครู คศ.2

นางสาวจีรภา ทองภูเบศร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจริยา จันทร์กระจ่าง
ครูอัตราจ้าง