กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางลักษิกา โกยสุขโข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจริยา จันทร์กระจ่าง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2