กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวภาวิณี รุ่มรวย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุกัญญา สีปูน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายนรินทร์ แพนุ้ย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวปัทมาพร สุริโย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1