กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุกัญญา สีปูน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนรินทร์ แพนุ้ย
ครู คศ.1

นางสาวภาวิณี รุ่มรวย
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัทมาพร สุริโย
ครูผู้ช่วย