กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนรินทร์ แพนุ้ย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุกัญญา สีปูน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวภาวิณี รุ่มรวย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปัทมาพร สุริโย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1