กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจันทร์แรม คำสิน
ครู คศ.1

นางสาวดาริณี น้ำทิพย์
ครูผู้ช่วย

นายภานุเดช ผิวอ่อน
ครูผู้ช่วย