กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวดาริณี น้ำทิพย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายภานุเดช ผิวอ่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1