กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวดาริณี น้ำทิพย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายภานุเดช ผิวอ่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1