กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจันทร์แรม คำสิน
ครู คศ.1

นางสาวดาริณี น้ำทิพย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายภานุเดช ผิวอ่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1