สารสนเทศโรงเรียนป่าเด็งวิทยา
สารสนเทศโรงเรียนป่าเด็งวิทยาปีการศึกษา2562

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.51 MB
สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ปีการศึกษา 2562

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.25 MB
สารสนเทศโรงเรียนป่าเด็งวิทยาปี63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.56 MB
สารสนเทศโรงเรียนป่าเด็งวิทยา 8 กลุ่มสาระ ปี 63
สารสนเทศโรงเรียนป่าเด็งวิทยา ปี64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.25 MB
สารสนเทศ 8 กลุ่มสาระ ปี 64