ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการประจำปี 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 132692
>โปรแกรมตัดต่อภาพ 132766
แบบส่งรายชื่อ มส. Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 132746
ฟอร์มเขียนแผน Active Learning (กลุ่มบริหารงานวิชาการ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 117.56 KB 132650
>คู่มือวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม 132816
เฉลยข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ชุด 1-2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 435.37 KB 132953
ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ชุด 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.52 MB 133046
ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ชุด 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.92 MB 132801
เฉลยข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 1-2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 85.43 KB 133044
ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.36 MB 132956
ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.25 MB 132999
เฉลยข้อสอบ O-net ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 90.71 KB 132663
O-NET คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา (ม.6) (2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.01 MB 132848
O-NET คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา ม.6 (1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 132681
O-NET คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา (ม.3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.41 MB 133060
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สุขศึกษาฯ มัธยมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 234.1 KB 133087
O-NET สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 229.78 KB 132689
O-NET ภาษาไทย มัธยมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 176.54 KB 132709
O-NET ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 132978
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นภาษาต่างประเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 133081
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นการงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.36 MB 132918
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นศิลปะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 132862
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นสุขศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.34 MB 133011
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นสังคมศึกษาฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.94 MB 132708
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นวิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.94 MB 132792
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.54 MB 132704
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.84 MB 132671
รายชื่อนักเรียน 2/2559 update 27/10/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 205.35 KB 132696
สรุปผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่1-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 33.56 KB 133064
หัวกระดาษข้อสอบโรงเรียนป่าเด็งวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 41.13 KB 132771
SAR ประจำปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 12.34 KB 132728
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2559 Word Document ขนาดไฟล์ 643 KB 132662
แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ2559 Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 132821
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.51 KB 133033
ตารางปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1/2558 Word Document ขนาดไฟล์ 104.56 KB 132781
กราฟ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.25 KB 132972
ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.99 KB 132915
แบบบันทึกกิจกรรมสอดแทรกค่านิยมหลัก 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.86 KB 133007
เอกสารประชาสัมพันธ์
>เอกสาร โรงเรียนมาตฐานสากล 132797
>มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 132763
รายชื่อ 2-2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 204.09 KB 132733
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.45 KB 132981
แบบสำรวจนักเรียนมีแน้วโน้ม มส 60 เปอร์เซ็น และ 80 เปอร์เซ็น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.63 KB 132667
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้สุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 483.87 KB 132888
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 132834
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 553.91 KB 133023
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.84 KB 132849
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้วิทยาศาสตร๋ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 734.07 KB 133044
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 658.61 KB 132827
Test blue print (แนวข้อสอบ o-net ปี 59 จาก สทศ.) RAR Archive ขนาดไฟล์ 723.13 KB 132933
รายชื่อนักเรียน 2/2559 update 27/10/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 205.35 KB 133024
แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการพัฒนาและทดสอบด้วยระบบ TEPE Online Word Document ขนาดไฟล์ 25.1 KB 135337
>คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตราชการ พ.ศ.2558 132875
เตรียมรับการนิเทศ
แผนปฏิบัติการ ปีงบ 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.29 MB 132767
แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.96 KB 132854
เครื่องมือนิเทศติดตามประเมินผลข้อ3 Word Document ขนาดไฟล์ 467.5 KB 135141
แบบนิเทศติดตามและประเมินก่อนเปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.46 KB 132888
แบบสรุปรายงานการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 132951
งานวัดผลประเมินผล
ระเบียบการวัดผลประเมินผลการศึกษาโรงเรียนป่าเด็งวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 894 KB 133898
แบบขอเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 132881
บันทึกข้อความให้ผล มส Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 132890
บันทึกข้อความให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 133046
เฉลยข้อสอบกลางวิชาสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 993.15 KB 133013
เฉลยข้อสอบกลางวิชาวิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.11 MB 133006
เฉลยข้อสอบกลางวิชาภาษาต่างประเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 132713
เฉลยข้อสอบกลางวิชาภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 132997
เฉลยข้อสอบกลางวิชาคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 132827
บันทึกข้อความขอมีสิทธิสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 132860
แบบขอเลื่นอสอบสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 132915
แบบรายงานนักเรียนไม่มาสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 32.2 KB 132993