ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการประจำปี 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 146394
>โปรแกรมตัดต่อภาพ 146470
แบบส่งรายชื่อ มส. Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 146445
ฟอร์มเขียนแผน Active Learning (กลุ่มบริหารงานวิชาการ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 117.56 KB 146353
>คู่มือวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม 146517
เฉลยข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ชุด 1-2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 435.37 KB 146666
ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ชุด 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.52 MB 146754
ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ชุด 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.92 MB 146514
เฉลยข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 1-2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 85.43 KB 146747
ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.36 MB 146658
ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.25 MB 146705
เฉลยข้อสอบ O-net ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 90.71 KB 146368
O-NET คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา (ม.6) (2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.01 MB 146552
O-NET คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา ม.6 (1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 146386
O-NET คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา (ม.3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.41 MB 146762
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สุขศึกษาฯ มัธยมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 234.1 KB 146797
O-NET สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 229.78 KB 146398
O-NET ภาษาไทย มัธยมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 176.54 KB 146415
O-NET ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 146681
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นภาษาต่างประเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 146786
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นการงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.36 MB 146620
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นศิลปะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 146562
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นสุขศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.34 MB 146717
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นสังคมศึกษาฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.94 MB 146413
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นวิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.94 MB 146498
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.54 MB 146406
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.84 MB 146384
รายชื่อนักเรียน 2/2559 update 27/10/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 205.35 KB 146396
สรุปผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่1-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 33.56 KB 146765
หัวกระดาษข้อสอบโรงเรียนป่าเด็งวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 41.13 KB 146471
SAR ประจำปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 12.34 KB 146428
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2559 Word Document ขนาดไฟล์ 643 KB 146363
แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ2559 Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 146522
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.51 KB 146735
ตารางปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1/2558 Word Document ขนาดไฟล์ 104.56 KB 146486
กราฟ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.25 KB 146671
ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.99 KB 146618
แบบบันทึกกิจกรรมสอดแทรกค่านิยมหลัก 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.86 KB 146716
เอกสารประชาสัมพันธ์
>เอกสาร โรงเรียนมาตฐานสากล 146499
>มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 146464
รายชื่อ 2-2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 204.09 KB 146432
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.45 KB 146683
แบบสำรวจนักเรียนมีแน้วโน้ม มส 60 เปอร์เซ็น และ 80 เปอร์เซ็น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.63 KB 146370
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้สุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 483.87 KB 146590
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 146534
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 553.91 KB 146725
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.84 KB 146549
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้วิทยาศาสตร๋ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 734.07 KB 146748
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 658.61 KB 146527
Test blue print (แนวข้อสอบ o-net ปี 59 จาก สทศ.) RAR Archive ขนาดไฟล์ 723.13 KB 146632
รายชื่อนักเรียน 2/2559 update 27/10/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 205.35 KB 146725
แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการพัฒนาและทดสอบด้วยระบบ TEPE Online Word Document ขนาดไฟล์ 25.1 KB 149673
>คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตราชการ พ.ศ.2558 146576
เตรียมรับการนิเทศ
แผนปฏิบัติการ ปีงบ 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.29 MB 146467
แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.96 KB 146555
เครื่องมือนิเทศติดตามประเมินผลข้อ3 Word Document ขนาดไฟล์ 467.5 KB 150017
แบบนิเทศติดตามและประเมินก่อนเปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.46 KB 146590
แบบสรุปรายงานการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 146650
งานวัดผลประเมินผล
ระเบียบการวัดผลประเมินผลการศึกษาโรงเรียนป่าเด็งวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 894 KB 147666
แบบขอเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 146580
บันทึกข้อความให้ผล มส Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 146590
บันทึกข้อความให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 146747
เฉลยข้อสอบกลางวิชาสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 993.15 KB 146717
เฉลยข้อสอบกลางวิชาวิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.11 MB 146707
เฉลยข้อสอบกลางวิชาภาษาต่างประเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 146414
เฉลยข้อสอบกลางวิชาภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 146700
เฉลยข้อสอบกลางวิชาคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 146529
บันทึกข้อความขอมีสิทธิสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 146562
แบบขอเลื่นอสอบสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 146615
แบบรายงานนักเรียนไม่มาสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 32.2 KB 146693