ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการประจำปี 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 123
โปรแกรมตัดต่อภาพ 99
แบบส่งรายชื่อ มส. Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 95
ฟอร์มเขียนแผน Active Learning (กลุ่มบริหารงานวิชาการ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 117.56 KB 171
คู่มือวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม 104
เฉลยข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ชุด 1-2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 435.37 KB 112
ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ชุด 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.52 MB 108
ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ชุด 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.92 MB 113
เฉลยข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 1-2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 85.43 KB 157
ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.36 MB 152
ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.25 MB 155
เฉลยข้อสอบ O-net ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 90.71 KB 127
O-NET คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา (ม.6) (2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.01 MB 113
O-NET คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา ม.6 (1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 114
O-NET คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา (ม.3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.41 MB 124
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สุขศึกษาฯ มัธยมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 234.1 KB 110
O-NET สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 229.78 KB 112
O-NET ภาษาไทย มัธยมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 176.54 KB 132
O-NET ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 109
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นภาษาต่างประเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 151
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นการงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.36 MB 103
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นศิลปะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 103
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นสุขศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.34 MB 117
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นสังคมศึกษาฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.94 MB 112
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นวิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.94 MB 135
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.54 MB 115
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.84 MB 111
รายชื่อนักเรียน 2/2559 update 27/10/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 205.35 KB 152
สรุปผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่1-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 33.56 KB 112
หัวกระดาษข้อสอบโรงเรียนป่าเด็งวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 41.13 KB 174
SAR ประจำปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 12.34 KB 134
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2559 Word Document ขนาดไฟล์ 643 KB 191
แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ2559 Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 196
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.51 KB 150
ตารางปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1/2558 Word Document ขนาดไฟล์ 104.56 KB 136
กราฟ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.25 KB 123
ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.99 KB 127
แบบบันทึกกิจกรรมสอดแทรกค่านิยมหลัก 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.86 KB 180
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสาร โรงเรียนมาตฐานสากล 68
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 93
รายชื่อ 2-2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 204.09 KB 117
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.45 KB 101
แบบสำรวจนักเรียนมีแน้วโน้ม มส 60 เปอร์เซ็น และ 80 เปอร์เซ็น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.63 KB 101
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้สุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 483.87 KB 101
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 101
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 553.91 KB 103
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.84 KB 106
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้วิทยาศาสตร๋ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 734.07 KB 106
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 658.61 KB 99
Test blue print (แนวข้อสอบ o-net ปี 59 จาก สทศ.) RAR Archive ขนาดไฟล์ 723.13 KB 112
รายชื่อนักเรียน 2/2559 update 27/10/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 205.35 KB 117
แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการพัฒนาและทดสอบด้วยระบบ TEPE Online Word Document ขนาดไฟล์ 25.1 KB 441
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตราชการ พ.ศ.2558 192
เตรียมรับการนิเทศ
แผนปฏิบัติการ ปีงบ 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.29 MB 160
แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.96 KB 119
เครื่องมือนิเทศติดตามประเมินผลข้อ3 Word Document ขนาดไฟล์ 467.5 KB 557
แบบนิเทศติดตามและประเมินก่อนเปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.46 KB 117
แบบสรุปรายงานการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 103
งานวัดผลประเมินผล
ระเบียบการวัดผลประเมินผลการศึกษาโรงเรียนป่าเด็งวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 894 KB 64
แบบขอเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 51
บันทึกข้อความให้ผล มส Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 55
บันทึกข้อความให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 50
เฉลยข้อสอบกลางวิชาสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 993.15 KB 62
เฉลยข้อสอบกลางวิชาวิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.11 MB 64
เฉลยข้อสอบกลางวิชาภาษาต่างประเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 56
เฉลยข้อสอบกลางวิชาภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 64
เฉลยข้อสอบกลางวิชาคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 62
บันทึกข้อความขอมีสิทธิสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 70
แบบขอเลื่นอสอบสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 64
แบบรายงานนักเรียนไม่มาสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 32.2 KB 63