ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการประจำปี 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 79
โปรแกรมตัดต่อภาพ 84
แบบส่งรายชื่อ มส. Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 78
ฟอร์มเขียนแผน Active Learning (กลุ่มบริหารงานวิชาการ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 117.56 KB 134
คู่มือวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม 89
เฉลยข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ชุด 1-2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 435.37 KB 93
ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ชุด 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.52 MB 90
ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ชุด 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.92 MB 96
เฉลยข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 1-2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 85.43 KB 118
ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.36 MB 106
ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.25 MB 116
เฉลยข้อสอบ O-net ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 90.71 KB 99
O-NET คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา (ม.6) (2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.01 MB 84
O-NET คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา ม.6 (1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 89
O-NET คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา (ม.3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.41 MB 100
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สุขศึกษาฯ มัธยมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 234.1 KB 93
O-NET สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 229.78 KB 98
O-NET ภาษาไทย มัธยมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 176.54 KB 99
O-NET ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 92
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นภาษาต่างประเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 123
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นการงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.36 MB 90
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นศิลปะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 90
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นสุขศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.34 MB 99
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นสังคมศึกษาฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.94 MB 99
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นวิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.94 MB 96
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.54 MB 96
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.84 MB 89
รายชื่อนักเรียน 2/2559 update 27/10/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 205.35 KB 138
สรุปผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่1-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 33.56 KB 99
หัวกระดาษข้อสอบโรงเรียนป่าเด็งวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 41.13 KB 160
SAR ประจำปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 12.34 KB 122
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2559 Word Document ขนาดไฟล์ 643 KB 164
แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ2559 Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 181
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.51 KB 130
ตารางปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1/2558 Word Document ขนาดไฟล์ 104.56 KB 125
กราฟ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.25 KB 111
ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.99 KB 115
แบบบันทึกกิจกรรมสอดแทรกค่านิยมหลัก 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.86 KB 167
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสาร โรงเรียนมาตฐานสากล 55
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 73
รายชื่อ 2-2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 204.09 KB 104
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.45 KB 89
แบบสำรวจนักเรียนมีแน้วโน้ม มส 60 เปอร์เซ็น และ 80 เปอร์เซ็น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.63 KB 86
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้สุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 483.87 KB 88
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 88
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 553.91 KB 93
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.84 KB 89
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้วิทยาศาสตร๋ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 734.07 KB 90
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 658.61 KB 87
Test blue print (แนวข้อสอบ o-net ปี 59 จาก สทศ.) RAR Archive ขนาดไฟล์ 723.13 KB 97
รายชื่อนักเรียน 2/2559 update 27/10/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 205.35 KB 106
แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการพัฒนาและทดสอบด้วยระบบ TEPE Online Word Document ขนาดไฟล์ 25.1 KB 314
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตราชการ พ.ศ.2558 114
เตรียมรับการนิเทศ
แผนปฏิบัติการ ปีงบ 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.29 MB 155
แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.96 KB 114
เครื่องมือนิเทศติดตามประเมินผลข้อ3 Word Document ขนาดไฟล์ 467.5 KB 469
แบบนิเทศติดตามและประเมินก่อนเปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.46 KB 110
แบบสรุปรายงานการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 97
งานวัดผลประเมินผล
ระเบียบการวัดผลประเมินผลการศึกษาโรงเรียนป่าเด็งวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 894 KB 42
แบบขอเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 45
บันทึกข้อความให้ผล มส Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 51
บันทึกข้อความให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 45
เฉลยข้อสอบกลางวิชาสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 993.15 KB 57
เฉลยข้อสอบกลางวิชาวิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.11 MB 52
เฉลยข้อสอบกลางวิชาภาษาต่างประเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 51
เฉลยข้อสอบกลางวิชาภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 56
เฉลยข้อสอบกลางวิชาคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 54
บันทึกข้อความขอมีสิทธิสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 65
แบบขอเลื่นอสอบสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 60
แบบรายงานนักเรียนไม่มาสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 32.2 KB 57