ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการประจำปี 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 118
โปรแกรมตัดต่อภาพ 94
แบบส่งรายชื่อ มส. Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 90
ฟอร์มเขียนแผน Active Learning (กลุ่มบริหารงานวิชาการ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 117.56 KB 161
คู่มือวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม 97
เฉลยข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ชุด 1-2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 435.37 KB 106
ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ชุด 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.52 MB 102
ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ชุด 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.92 MB 108
เฉลยข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 1-2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 85.43 KB 146
ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.36 MB 138
ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.25 MB 145
เฉลยข้อสอบ O-net ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 90.71 KB 114
O-NET คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา (ม.6) (2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.01 MB 94
O-NET คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา ม.6 (1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 101
O-NET คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา (ม.3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.41 MB 116
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สุขศึกษาฯ มัธยมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 234.1 KB 102
O-NET สังคมศึกษาฯ มัธยมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 229.78 KB 108
O-NET ภาษาไทย มัธยมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 176.54 KB 118
O-NET ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 101
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นภาษาต่างประเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.31 MB 142
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นการงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.36 MB 98
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นศิลปะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 98
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นสุขศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.34 MB 111
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นสังคมศึกษาฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.94 MB 107
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นวิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.94 MB 122
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.54 MB 107
ข้อสอบวัดความรู้ช่วงชั้นภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.84 MB 102
รายชื่อนักเรียน 2/2559 update 27/10/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 205.35 KB 146
สรุปผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่1-2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 33.56 KB 107
หัวกระดาษข้อสอบโรงเรียนป่าเด็งวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 41.13 KB 170
SAR ประจำปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 12.34 KB 130
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2559 Word Document ขนาดไฟล์ 643 KB 185
แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ2559 Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 190
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.51 KB 137
ตารางปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1/2558 Word Document ขนาดไฟล์ 104.56 KB 132
กราฟ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.25 KB 118
ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.99 KB 122
แบบบันทึกกิจกรรมสอดแทรกค่านิยมหลัก 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.86 KB 176
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสาร โรงเรียนมาตฐานสากล 61
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 82
รายชื่อ 2-2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 204.09 KB 111
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.45 KB 95
แบบสำรวจนักเรียนมีแน้วโน้ม มส 60 เปอร์เซ็น และ 80 เปอร์เซ็น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.63 KB 93
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้สุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 483.87 KB 95
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 95
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 553.91 KB 99
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 496.84 KB 97
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้วิทยาศาสตร๋ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 734.07 KB 98
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ควรรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 658.61 KB 94
Test blue print (แนวข้อสอบ o-net ปี 59 จาก สทศ.) RAR Archive ขนาดไฟล์ 723.13 KB 103
รายชื่อนักเรียน 2/2559 update 27/10/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 205.35 KB 113
แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการพัฒนาและทดสอบด้วยระบบ TEPE Online Word Document ขนาดไฟล์ 25.1 KB 437
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตราชการ พ.ศ.2558 181
เตรียมรับการนิเทศ
แผนปฏิบัติการ ปีงบ 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.29 MB 157
แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.96 KB 117
เครื่องมือนิเทศติดตามประเมินผลข้อ3 Word Document ขนาดไฟล์ 467.5 KB 555
แบบนิเทศติดตามและประเมินก่อนเปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.46 KB 114
แบบสรุปรายงานการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.59 KB 100
งานวัดผลประเมินผล
ระเบียบการวัดผลประเมินผลการศึกษาโรงเรียนป่าเด็งวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 894 KB 59
แบบขอเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 49
บันทึกข้อความให้ผล มส Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 53
บันทึกข้อความให้ผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 47
เฉลยข้อสอบกลางวิชาสังคม RAR Archive ขนาดไฟล์ 993.15 KB 61
เฉลยข้อสอบกลางวิชาวิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.11 MB 59
เฉลยข้อสอบกลางวิชาภาษาต่างประเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 55
เฉลยข้อสอบกลางวิชาภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 61
เฉลยข้อสอบกลางวิชาคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.15 MB 59
บันทึกข้อความขอมีสิทธิสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 67
แบบขอเลื่นอสอบสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 62
แบบรายงานนักเรียนไม่มาสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 32.2 KB 61