ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ชั้น

ข้อมูลนักเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558


จำนวนนักเรียน

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

68

59

127

3

มัธยมศึกษาปีที่ 2

48

43

91

3

มัธยมศึกษาปีที่ 3

57

63

120

3

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

173

165

338

9

มัธยมศึกษาปีที่ 4

28

46

74

2

มัธยมศึกษาปีที่ 5

36

36

72

2

มัธยมศึกษาปีที่ 6

31

45

76

2

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

95

127

222

6

รวม

268

292

560

15