ผู้บริหาร

นายอาวุธ ทัศนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลการศึกษาต่อ
DLIT การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลังรูปภาพ 2558-2559
คลังรูปภาพ 2560
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2015
ปรับปรุง 08/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 152693
Page Views 229155
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 

 

พันธกิจ 

๑.      พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

๒.      สร้างเครือข่ายการเรียนรู้

๓.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

๔.      ส่งเสริมนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๕.      ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

        ๖.  ส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

เป้าประสงค์

              ๑.  นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

              ๒.  โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา

              ๓.  โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและองค์กรต่างๆ                              

              ๔.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

              ครูและนักเรียนนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้

              ๖. ครูและนักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง